De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. In het gewijzigde besluit zijn de termijnen van verschillende goedkeuringen verlengd en zijn enkele nieuwe onderwerpen opgenomen. Nieuw is een onderdeel over de reisaftrek in de inkomstenbelasting. Deze aftrek heeft betrekking op woon-werkverkeer dat met het openbaar vervoer wordt afgelegd. Onder voorwaarden kan een vast, van de reisafstand en het aantal reisdagen per week afhankelijk bedrag in mindering worden gebracht op het loon uit dienstbetrekking in de aangifte inkomstenbelasting. Goedgekeurd voor het belastingjaar 2020 is dat een wijziging in het reispatroon van een werknemer als gevolg van de coronacrisis niet leidt tot een wijziging in de hoogte van de reisaftrek. De goedkeuring geldt uitsluitend voor de periode waarin de reiskosten zijn doorgelopen ondanks het gewijzigde reispatroon.

Ook nieuw is een goedkeuring die het doen van dubbele meldingen van grensoverschrijdende constructies moet voorkomen. Dat zou het gevolg kunnen zijn van het feit dat niet alle lidstaten van de EU gebruikmaken van de mogelijkheid om de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven. De goedkeuring houdt in dat een Nederlandse intermediair na het ingaan van de meldplicht in Nederland geen constructies hoeft te melden die al in een andere lidstaat zijn gemeld.

Voor verschillende in het besluit geregelde onderdelen is een vervaldatum opgenomen. Het betreft het niet opleggen van betalingsverzuimboetes, bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen, vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen.

Betalingsverzuimboeten

De goedkeuring betreffende het niet opleggen van betalingsverzuimboeten geldt voor verzuimen die zijn begaan in de periode van 12 maart 2020 tot aan de datum waarop het bijzonder uitstel van betaling eindigt. Als toch een verzuimboete is of wordt opgelegd, zorgt de ontvanger ervoor dat deze ambtshalve wordt vernietigd.

Administratieve verplichtingen

Op grond van een goedkeuring neemt de Belastingdienst een soepel standpunt in wanneer een werkgever of werknemer in 2020 vanwege de coronamaatregelen een wettelijke administratieve verplichting niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, mits dit verzuim wordt hersteld zodra dat kan. Het betreft onder meer de identificatieplicht van werknemers.

Vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen

De goedkeuring voor het zonder fiscale gevolgen laten doorlopen van vaste vergoedingen geldt voor het jaar 2020.Het tijdelijke uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden is aangevuld met de afbouw van deze regeling.