Privacy voorwaarden

Inleiding

Dit zijn de privacy voorwaarden van Salaris Xpert. Onder Salaris Xpert worden de volgende ondernemingen verstaan:

 • Salaris Xpert Holding B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 80744591
 • Salaris Xpert B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 80772854
 • Salaris Detachering Xpert B.V. ingeschreven onder nummer 75084163
 • Salaris Personeel Xpert B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 59091088

Hierna wordt onder Salaris Xpert bedoeld de hierboven vermelde bedrijven welke een gelieerd geheel vormen.

De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door Salaris Xpert door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze websites www.salarisxpert.nl, https://portaal.hrsg.nl/25001278/login? en https://sdpwerkt.nmbrs.nl. Salaris Xpert respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Salaris Xpert het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Salaris Xpert zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens

Salaris Xpert zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor een correcte, efficiënte en doelmatige (salaris)administratie, voor advies en informatie verstrekking m.b.t. uw personeelsbeleid, voor de naleving van geldende regelgeving, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing en nieuwsbrief), Het verstrekken van persoonsgegevens is een wettelijke/contractuele verplichting. Daarnaast is het verstrekken van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om invulling te kunnen geven aan de overeengekomen werkzaamheden.

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens

Salaris Xpert heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat: De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, tevens is de verwerking noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor een correcte en noodzakelijke vervulling van onze taken.

De betrokkene/verantwoordelijke heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u of uw medewerkers in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacy voorwaarden:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Burgerlijke staat
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadressen, social media

Verzameling van persoonsgegevens

Salaris Xpert biedt dienstverlening op het gebied van Personeel & Salaris in de ruimste zin. Hieronder wordt mede verstaan het voeren van salarisadministraties, optreden als tussenpersoon, verstrekken van advies en informatie, het uitzenden en detacheren van personeel. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u bij ons een abonnement afsluit, medewerkers aan meldt, extra en advies werkzaamheden laat uitvoeren, als uitzendkracht werkzaamheden verricht, personeel in leent via uitzenden en detachering. Incidenteel kan Salaris Xpert ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Salaris Xpert kan uw persoonsgegevens binnen de hierboven gelieerde ondernemingen verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. Salaris Xpert zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde.

Salaris Xpert zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied.

In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Salaris Xpert niet verantwoordelijk is voor de privacy voorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Salaris Xpert werkt samen met externe partijen, dit zijn o.a. Nmbrs BV, ND-ICT, Exact HR & Salaris gemak, Simplicate, HROffice en Informanagement, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens. Salaris Xpert zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen aan ondernemingen die gelegen zijn buiten Europa of die niet vallen binnen de EER.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website https://salarisxpert.nl om [het gebruik van onze dienstverlening te verbeteren/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden]. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens.

Salaris Xpert zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Salaris Xpert bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal zeven jaren vanaf het moment dat de bewaartermijn gaat lopen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden.

Rechten

U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht Salaris Xpert te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met Salaris Xpert via info@salarisxpert.nl of per brief naar Salaris Xpert, Businesspark Friesland-West 27-01, 8447 SL Heerenveen.

Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Salaris Xpert op het mailadres administratie@salarisxpert.nl. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de Privacy voorwaarden

Salaris Xpert kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen. De meest recente Privacy voorwaarden kunt u vinden op onze website.

Contact

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de heer P.A. Nicolai via telefoonnummer 085 – 401 6 401 of het contactformulier op onze website www.salarisxpert.nl