De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen voor reorganisatie van de Belastingdienst uiteengezet. De Belastingdienst omvat naast de heffing en invordering van belastingen ook de diensten Toeslagen, Douane en de FIOD. De problemen bij de Belastingdienst zijn groot. De dienstverlening aan burgers en bedrijven staat onder druk, de mogelijkheden om nieuw beleid adequaat en tijdig te implementeren nemen af en de staat van de automatisering is reden tot zorg. De minister wil zich nu concentreren op de volgende gebieden:

  1. versterking van de ambtelijke aansturing;
  2. verbeteren van managementinformatie en ICT;
  3. verbeteren van de dienstverlening;
  4. bereiken van een cultuur met oog voor de menselijke maat en een veilige werkomgeving.

1. Versterking van de ambtelijke aansturing

De onderdelen Douane en Toeslagen worden bestuurlijk zelfstandige onderdelen binnen het ministerie van Financiën en maken dan geen deel meer uit van de Belastingdienst. Voor elk van deze organisatieonderdelen wordt een directeur-generaal (dg) aangesteld als verantwoordelijke. De drie dg’s krijgen de opdracht de ontvlechting uit te voeren en de organisatorische consequenties uit te werken.

2. Verbeteren van managementinformatie en ICT

De aansturing van de Belastingdienst wordt gehinderd door een gebrek aan adequate managementinformatie. Daardoor worden risico’s in de organisatie te laat gesignaleerd en aangepakt. De aanpak van de verbetering van de managementinformatie en van het risicomanagement wordt geïntensiveerd en versneld.

De ICT van de Belastingdienst is een remmende factor. Er zijn veel verouderde systemen met achterstallig onderhoud. Er zijn risico’s voor de continuïteit van processen.

3. Verbeteren van de dienstverlening

De minister vraagt een externe partij om advies over een fundamentele transformatie van de Belastingtelefoon om burgers en bedrijven beter en effectiever te woord te kunnen staan.

4. Cultuur met oog voor de menselijke maat en een veilige werkomgeving

De Belastingdienst draagt een grote verantwoordelijkheid in de samenleving. De gewenste cultuur begint met het juiste doen en ervoor te zorgen dat burgers beschermd worden. De minister wil de praktische rechtsbescherming van burgers verbeteren. Er zijn stappen nodig op het gebied van leiderschap en om te komen tot een veilige werkomgeving, waarin het melden van misstanden mogelijk is met bescherming van klokkenluiders.

In verband met de omvang de problematiek wijzigt ook de politieke aansturing van de Belastingdienst, Toeslagen, Douane en FIOD. Er komen twee staatssecretarissen ter vervanging van de in december vertrokken staatssecretaris.