De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer een overzicht gestuurd van de status van diverse moties en toezeggingen op fiscaal terrein. Onderstaand volgt een selectie uit dit overzicht.

Letselschadevergoedingen

De Tweede Kamer heeft gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is letselschadevergoedingen uit te zonderen van de belastingheffing in box 3. Onderzocht wordt of er gegevens over de omvang van en het aantal letselschadevergoedingen voor handen zijn en of het mogelijk is om deze gegevens te relateren aan het box 3-vermogen. De staatssecretaris wil de Kamer hierover voor het zomerreces informeren.

Inkeerregeling

De staatssecretaris heeft toegezegd in te gaan op de vraag hoe bij belastingplichtigen, die een fout in hun aangifte hebben gemaakt, de vrees voor beboeting kan worden weggenomen. Voor het opleggen van een vergrijpboete is grove schuld of opzet van de belastingplichtige een vereiste. Aan dat vereiste is bij een oprechte fout niet voldaan. Het heeft dus geen toegevoegde waarde om wettelijk te bepalen dat een oprechte fout niet tot een vergrijpboete leidt. De staatssecretaris ziet andere manieren om iets te doen aan de vrees voor beboeting bij een oprechte fout, zoals goede voorlichting. De Belastingdienst gaat dat verzorgen, bijvoorbeeld op de website of tijdens de jaarlijkse aangiftecampagne.

Studietoelage fonds werkgevers

Op dit moment worden de mogelijkheden die er zijn om een studietoelage te verstrekken aan studerende kinderen van werknemers onderzocht en uitgewerkt. Deze zullen in de eerstvolgende versie van het Handboek Loonheffingen 2019 worden opgenomen

Onderzoek naar gerichte aanpassing van het vastgoed-fbi-regime

Er loopt een onderzoek naar een gerichte aanpassing van het vastgoed-fbi-regime. Op Prinsjesdag 2019 zal de staatssecretaris de uitkomst van het onderzoek aan de Tweede Kamer meedelen.

Fiscale aftrekbaarheid dwangsommen

De staatssecretaris laat onderzoek doen naar een fiscaal aftrekverbod voor bestuursrechtelijke dwangsommen. Uiterlijk op Prinsjesdag 2019 wordt de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek geïnformeerd. Mogelijk wordt een aftrekverbod op bestuursrechtelijke dwangsommen meegenomen in het Belastingplan 2020.

Belastingrente Vpb-aangifte

Een belastingplichtige die tijdig en correct zijn aangifte vennootschapsbelasting heeft ingediend kan toch met belastingrente worden geconfronteerd. Dat kan zich voordoen als de aangifte na 1 april maar voor 1 juni wordt ingediend. De staatssecretaris wil dit veranderen, op voorwaarde dat voor de ontvangstenderving elders dekking wordt gevonden worden en de regeling uitvoerbaar is. Op dit moment worden de uitvoeringsgevolgen onderzocht en wordt gewerkt aan de definitieve raming.

Onderzoek toepassing culturele btw-vrijstelling voor denksporten

Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 is toegezegd dat de btw-vrijstelling voor denksporten voorlopig blijft gelden. Het onderzoek naar toepassing van de vrijstelling is gaande en wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar afgerond.

Verduurzaming

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin wordt verzocht om zonnepanelen standaard buiten de grondslag van de onroerendezaakbelasting te houden en om te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat vormen van verduurzaming in de toekomst ontmoedigd worden door hogere lokale lasten. Omdat de Gemeentewet op het beleidsterrein ligt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft de staatssecretaris dit verzoek overgedragen.