Aandachtspunten jaarafsluiting

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten:

 • Loonkostenvoordeel in dienst nemen oudere werknemers
 • Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemers
 • Leningen verstrekt aan personeel

Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 55 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt of werkloos zijn? Dan hebt u mogelijk recht op een loonkostenvoordeel. 

Oudere werknemers:
U hebt recht op dit loonkostenvoordeel bij het in dienst nemen van oudere werknemers als u in 2021 een uitkeringsgerechtigde in dienst heeft genomen die bij aanvang van het dienstverband 56 jaar of ouder is. Is dit bij u van toepassing, dan hebt u maximaal recht op een loonkostenvoordeel van € 6.000 per jaar. De hoogte van de uiteindelijke subsidie is afhankelijk van het aantal gewerkte uren in het kalenderjaar 2021. 

Wilt u dit loonkostenvoordeel voor het in dienst nemen van oudere werknemers toepassen, dan moet u een doelgroepverklaring van een uitkeringsinstantie hebben en deze bij de loonadministratie bewaren. Ook dienen wij in de salarisadministratie aan te geven dat deze regeling toegepast moet worden. In deze situatie dus graag met ons afstemmen of deze werknemer zodanig bij ons bekend is. 

Arbeidsgehandicapte werknemers:
U kunt het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapte werknemers toepassen voor bepaalde werknemers die al bij u in dienst zijn of die u in 2021 in dienst heeft genomen. Ook deze subsidie bedraagt maximaal € 6.000 per jaar en is afhankelijk van het aantal gewerkte uren in het kalenderjaar 2021.

De werknemer dient te voldoen aan 1 van onderstaande voorwaarden:

 • De werknemer heeft voor indiensttreding recht op een WIA-uitkering of op een uitkering die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering;
 • De werknemer had voor 1 januari 2006 recht op een WAO of WAZ uitkering en zou dit nog steeds zijn wanneer de Wet REA niet was ingetrokken;
 • De werknemer komt bij u in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de werknemer minimaal 2 jaren ziek is geweest en er een beoordeling voor een uitkering heeft plaatsgevonden door het UWV. In deze situatie zijn er nog wat randvoorwaarden waar we  u graag over informeren;

Ook hier is de voorwaarde voor het toepassen van deze subsidie dat er een doelgroepverklaring aanwezig is bij de salarisadministratie en dat wij binnen de salarisadministratie aangeven dat de regeling moet worden toegepast. Ook in deze situatie dus graag met ons afstemmen. 

Deze subsidie is maximaal € 2.000 wanneer de medewerker behoort tot de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Deze werknemers dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende eisen:

 • hij of zij heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong
 • hij of zij heeft WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening)
 • hij of zij die volgens het UWV niet in staat is om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen en onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk wordt begeleid
 • hij of zij heeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan)
 • hij of zij heeft een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het Praktijkonderwijs.
 • hij of zij hoort niet tot de doelgroep banenafspraak, hij of zij heeft door een ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en hij of zij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst.

Leningen verstrekt aan personeel:
Wanneer u of een met u verbonden vennootschap geld leent aan een werknemer, kan er sprake zijn van een rentevoordeel voor die werknemer. Dit is zo wanneer hij minder rente betaalt over de lening dan bij een kredietverstrekker. Voor dit rentevoordeel geldt in de volgende gevallen een vrijstelling/nihilwaardering:

 • Uw werknemer gebruikt de lening voor het kopen van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter. 

Rentevoordeel belast
In alle overige gevallen is een rentevoordeel van een personeelslening belast. U berekent het rentevoordeel door een marktconform percentage van het geleende bedrag te nemen. Als uw werknemer rente heeft betaald, trekt u het betaalde rentebedrag af van het berekende rentevoordeel. Het restant is belast. 

Mocht dit het geval zijn dan vragen wij u om ons door te geven welke lening is verstrekt en wat de hoogte van het rentevoordeel is